Kategoria: Ogłoszenia

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  – BILANS Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku:  https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/21005

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Szkolny Komitet Strajkowy poinformował dyrektora szkoły, że strajk nauczycieli będzie trwał nadal. Decyzja o przerwaniu strajku uzależniona jest w znacznym stopniu od wyniku dzisiejszych rozmów, które związki nauczycielskie prowadzą ze stroną rządową.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o monitorowanie w mediach wyników prowadzonych negocjacji.

W przypadku kontynuowania przez nauczycieli akcji strajkowej szkoła nie będzie w stanie realizować zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale postara się zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom. Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w świetlicy szkolnej w godzinach 7:30 – 15:30.

Stołówka szkolna podczas trwania ...

Czytaj więcej

Egzamin Ósmoklasisty

Czytaj więcej

Informacja- Egzamin gimnazjalny

Czytaj więcej