RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących na gruncie RODO: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Płońsku (dalej również jako „ADO”), z którym można skontaktować się za pomocą poczty – ul. Ks. R. Jaworskiego 25, 09-100 Płońsk. 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@plonsk.pl 
 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  c)na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe oraz podmioty, z którymi ADO podpisze umowy w celu realizacji zadań ustawowych (dostawcy oprogramowania, dostawcy towarów i usług na rzecz klientów ADO). 
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c) 
  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie przetwarzanie a danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.