Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

Od września 2022 roku, zgodnie z nowymi przepisami, we wszystkich przedszkolach i szkołach, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 istnieje obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego

Pedagog specjalny w szkole:

  1. Współpracuje z zespołem ds. kształcenia specjalnego w zakresie opracowania dokumentacji dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Diagnozuje  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.
  3. Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,
  1. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami.
  2. Rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów

W naszej szkole obowiązki pedagoga specjalnego realizuje pani Katarzyna Chylińska i pani Emilia Pawlak

Katarzyna Chylińska – pedagog szkolny, pedagog specjalny

GODZINY PRACY

 Budynek A (główny) sala 12   

poniedziałek
8:45 – 14:30
wtorek 
8:45 – 16:05
środa
8:45 – 15:15
czwartek
8:45 – 14.30
piątek
8:00 – 10:35  

   

budynek B

piątek
10:45 – 13:30

 

Emilia Pawlak – pedagog specjalny

GODZINY PRACY

Budynek B („mały” budynek) 

poniedziałek
12.30-14.30
wtorek
8.50-9.50
środa
12.30-13.30