Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

Od września 2022 roku, zgodnie z nowymi przepisami, we wszystkich przedszkolach i szkołach, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 istnieje obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego. W naszej szkole obowiązki pedagoga specjalnego realizuje pani Katarzyna Chylińska i pani Emilia Pawlak. Najważniejszym zadaniem pedagoga specjalnego w szkole jest objęcie pomocą i wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także ich rodziców. W ramach tego zadania, pedagog specjalny:

  • planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne i terapeutyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

  • uczestniczy w pracach zespołów, opracowujących Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne oraz w pracach zespołów dokonujących oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  • diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

  • wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, a także w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

  • Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

  • rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów.

Zależy nam na tym, by w szkole wszyscy uczniowie mogli pracować na miarę swoich możliwości, osiągali małe i duże sukcesy oraz czuli się w pełni akceptowani w społeczności szkolnej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

 

Katarzyna Chylińska – pedagog specjalny

Budynek A (główny) sala 12                                                         

Poniedziałek         
9:50 – 14:25
Wtorek                   
10:45-14:25
Środa                     
8:00-14:25
Czwartek                
8:00-15:15
Piątek                     
8:00 – 10:35  

 

Budynek B

WTOREK

11:45-12:30

PIĄTEK
10:45-11:30

 

Emilia Pawlak – pedagog specjalny

GODZINY PRACY

Budynek A (główny) sala 12         

poniedziałek
13:40-14:25
środa
8:00-9:40
czwartek
8:55-9:40