Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp4plonsk.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  szkoła nie posiada pętli indukcyjnej
  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzanna Szacherskaplonsksp4@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 662 21 67 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku – budynek „A”

ul. Ks. Romualda Jaworskiego 25
09-100 Płońsk

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się w szczycie szkoły. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia. Zamknij furtkę.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Na wprost od wejścia, w odległości około 3 metrów znajdują się schody, posiadające oznaczenie taśmami ostrzegawczymi na pierwszym i ostatnim schodku (w sumie 9 schodów) zabezpieczone poręczą z lewej strony. Po wejściu na górę z lewej strony znajduje się filar. Hol ma kształt prostokątu. Na prawej ścianie znajdują się drzwi do stołówki. Korytarz prowadzący do dalszej części budynku znajduje się po lewej stronie.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w wejściu głównym na lewej ścianie i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie, po prawej stronie od wejścia głównego, za schodami.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 11 stopni.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 1% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku – budynek „B”

ul. Grunwaldzka 67B
09-100 Płońsk

Parking

 • Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Wejście główne holu o kształcie kwadratowym. Po lewej stronie od wejścia, w odległości około 3 metrów znajdują się drzwi do dalszej części budynku. Na wprost od wejścia głównego na końcu holu wejściowego znajdują się schody prowadzące na dolną kondygnację z zamontowaną platformą dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. Budynek „B” posiada windę, która umożliwia samodzielny dostęp do dwóch z trzech kondygnacji.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Około 30% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://sp4plonsk.pl/dostepnosc-plus/
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://sp4plonsk.pl/raport-dostepnosci/
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://sp4plonsk.pl/dostepnosc-plus/
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..